Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

FORRETNINGSORDEN FOR SAMSØ SKOLES

SKOLEBESTYRELSE

 

 

 1. Skolebestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 1. Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed på møder. Intet medlem kan handle på skolebestyrelsens vegne. Formanden er berettiget til at ekspedere presserende sager, som fremlægges på førstkommende møde.

 

 1. Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede. Der er mødepligt. Fravær meddeles skolens kontor dagen før mødet og 1. og evt. 2. suppleant indkaldes. Fravær noteres i protokollen.

 

 1. Skolebestyrelsens beføjelser er de i Folkeskolelovens § 42 - § 44 nævnte.

 

 1. Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og afgør, hvornår en sag anses for uddebatteret.

 

 1. Skolebestyrelsesmedlemmer er udelukket fra at deltage i sagsbehandling, der berører medlemmets personlige interesser.

 

 1. Elevrepræsentanter må ikke overvære personsagsbehandling.

 

 1. Aktindsigt, der er omfattet af gældende regler om tavshedspligt, fås ved personlig henvendelse til sekretæren eller formanden.

 

 1. Skolebestyrelsens forhandlinger er omfattet af tavshedspligt.

 

 1. Formanden foranlediger, gennem skolens kontor, dagsorden udsendt 5 dage før mødet.

 

 1. Skolebestyrelsens beslutninger indføres i en autoriseret beslutningsprotokol. Afvigende meninger kan i kort form tilføjes. Protokollen underskrives af samtlige deltagere efter hvert møde.

 

 1. Formanden og sekretæren ekspederer beslutningerne. Skrivelser meddeles til efterretning på efterfølgende møde.

 

 1. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal. Stemmetallene medsendes beslutningerne. Afstemningerne skal være skriftlige såfremt et medlem forlanger det.

 

 1. Forretningsordenen kan ikke ændre skolebestyrelsens beføjelser tillagt via Folkeskoleloven

 

 1. Fortolkning af tvivlsspørgsmål om forretningsordenen sker på et skolebestyrelsesmøde.

 

 1. Ved kalenderårets begyndelse fastlægges møderækken for hele året

 

 1. Sammen med mødedatorækken fastsættes, hvem der er mødeleder ved det pågældende møde. I tilfælde af forfald ledes mødet af formanden.

 

 

Ændret d. 7. oktober 2010