Billedet på sidehoved

 

Vores skole - skolen for alle

 

Profil

Pædagogiske principper

Skolens mål og holdninger

Samsø Skole bygger på folkeskolens traditioner.
 
Skolegangen er tilrettelagt sådan, at den, ud over den traditionelle
 
boglige undervisning, i høj grad lægger vægt på udviklingen af elevens
 
kreativitet og musiske evner.
 
Vores mål er også at give den enkelte elev viden, indblik, erfaringer og
 
en række gode oplevelser, der fremmer og styrker elevens personlige
 
udvikling.
 
Samsø Skoles målsætning, som vi i samarbejde med forældrene stræber
 
efter, er blandt andet, at
 

 

  Skolens fysiske rammer skal være tidssvarende.

     

  Lokalerne skal leve op til skolelovens intentioner og kommunens 

  gældende undervisningsvejledninger.

     

  Skolens undervisningsmaterialer og -materiel skal leve op til

  intentionerne i folkeskoleloven.

     

  Lærernes muligheder for at leve op til skolelovens intentioner om

  undervisning skal styrkes ved at prioritere personalets efter- og

  videreuddannelse højt.

     

  Det eksisterende forældresamarbejde skal fortsat støttes og udvikles 

  således at eleverne oplever forældre og skole som

  samarbejdspartnere.

 

  Børnenes muligheder for lokale, nationale og internationale kontakter

  skal prioriteres højt, blandt andet gennem IT og rejsevirksomhed.

 

  Eleverne skal have en tryg og mobningsfri skolegang, og elevernes

  indflydelse skal udvikles, bl.a. gennem elevrådsarbejdet.

 

  Skolens SFO og børnehaveklasse samarbejder med børnehaven med

  det formål at gøre skiftet mellem børnehave og skole/SFO så

  naturligt som muligt.

De enkelte fag

Udover skolelovens fagrække tilbyder Samsø Skole de større elever valgfag i

  • Madkundskab
  • Fitness
  • Spring og redskabsgymnastik
  • Drama
  • Håndværk og design

Evt. særlige undervisningstilbud

Skolen har et kompetencecenter med cirka 20 elever tilknyttet.
 
Der tilbydes her specialpædagogisk indsats.

Regler for elevernes opførsel

Forventninger til skolen
 
Forældrene kan forvente:
 
- At eleverne har en tryg skoledag
 
- At eleverne får en god faglig undervisning
 
- At indgå i dialog med skolens medarbejdere
 
- At lærerne udgiver årsplaner for fagene
 
- At lærerne udgiver elevplaner
 
- At blive inviteret til skole/hjem samtaler og forældremøder
 
  (alle invitationer på Forældreintra)
 
- At lærerne ugentligt på Forældreintra og/eller Elevintra informerer om
 
  det aktu­elle vedr. undervisning og arrangementer
 
- At lærerne gennem kontaktbogen på Forældreintra informerer om
 
  uregelmæssigheder i forhold til barnets skolegang
 
 
Fælles forventninger
 
Det forventes:
 
- At børnenes udbytte af undervisningen er et fælles anliggende
 
- At alle er villige til at indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde,
 
  samt er parate til at vurdere en sag fra to sider i bl.a.
 
  konfliktsituationer
 
- At både forældre og lærere tager kontakt, hvis der er problemer
 
- At forældrene og skolen/lærerne omtaler hin­anden loyalt i børnenes
 
  nærvær
 
- At klassens sociale liv er et fælles anliggende
 
- At alle bidrager med ideer til arrangementer i klassen
 
 
Forventninger til forældrene
 
Skolen kan forvente:
 
- At eleverne møder til tiden, er velforberedte og 
 
  deltager aktivt i undervisningen
 
- At eleverne er undervisningsparate (dvs. at eleven er udsovet, har
 
  haft  en rolig morgen, har fået morgenmad og medbringer madpakke/
 
  frugt)
 
- At eleverne er opdraget til at tage hensyn og udvise ansvarlig opførsel,
 
  samt tiltaler både per­sonale og andre elever høfligt og i et pænt sprog
 
- At forældrene dagligt orienterer sig på Forældreintra. Følger med i
 
  informationerne fra skolen og støtter op om skolearbejdet.
 
- At forældrene deltager i forældremøder, skole/hjem samtaler og
 
  fællesarrangementer
 
- At skolen respekteres som en arbejdsplads for både elever og lærere
 
- At elevens ferie, fritidsinteresser og arbejde planlægges, så skolen ikke
 
  forsømmes